حمایت بخش خصوصی با ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان راهی برای پیشگیری از جرم در کشور است

 

در جلسه ستاد خیرین توسعه اشتغال پایدار مددجویان بنیاد تعاون زندانیان خراسان شمالی عنوان شد:

حمایت بخش خصوصی با ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان راهی برای پیشگیری از جرم در کشور است

ادامه مطلب