گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1394

ردیف

جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد  درسال

1

کشاورزی

بررسی وضعیت کشاورزی استان

05/07/94

1

2

کشاورزی

طرح مسائل و مشکلات و موانع در مسیر توسعه کشاورزی استان

07/08/94

1

3

کشاورزی

عملکرد کمیسیون کشاورزی و بررسی مسائل و مشکلات بخش کلان کشاورزی

20/08/94

1

4

کشاورزی

شناسایی مزیت های استان و ارائه کتابچه

06/10/94

1

5

کشاورزی

ضرورت تشکیل تشکل های مردم نهاد

07/11/94

1

6

مجموع

6

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1395

ردیف

جلسات 

عنوان

تاریخ

تعداد در سال

1

کشاورزی

شناسایی کشاورزان دارای قابلیت

02/07/95

1

2

کشاورزی

تشویق و ترغیب باغداران به استفاده از نهادهای بیولوژیک

07/05/95

1

3

کشاورزی

ضرورت حفظ منابع طبیعی

03/09/95

1

4

کشاورزی

ارائه خدمات انجام شده در راستای پیشبرد اهداف انجمن

21/09/95

1

5

کشاورزی

مجموع

4

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1396

ردیف

جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد در سال 

1

کشاورزی

هم اندیشی کمیسیون های اتاق بازرگانی با طرح زیست بوم

09/12/96

1

2

کشاورزی

مجموع

1

 

گزارش عملکرد  کمیسیون کشاورزی  1397

ردیف

 جلسات

عنوان

تاریخ

تعداد در سال

1

کشاورزی

جلسه کمیته راهبردی استان

08/03/97

1

2

کشاورزی

دومین جلسه کمیته راهبردی در راستای تهیه سند آمایش سرزمین

06/06/97

1

3

کشاورزی

 جلسه کمیته مشورتی با موضوع هزینه فایده

18/07/97

1

4

کشاورزی

جلسه کمیته مشورتی در راستای تشکیل  تشکل های مردم نهاد

30/07/97

1

5

کشاورزی

سومین کمیته راهبردی استانی در راستای چارچوب نظامنامه عملیاتی ( آبخیز)

01/09/97

1

6

کشاورزی

گزارش بررسی آثار تحریم محصولات باغی

 

13/10/97

1

7

 مجموع

6

 

ادامه مطلب