مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني(حقيقي)

1- دو نسخه تقاضانامه ابطال.

2- اصل و كپي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال

3- اصل و كپي مفاصا حساب تامين اجتماعي جهت ابطال (در صورت توليدي بودن)

4- اصل و كپي كارت بازرگاني.

5- اصل و كپي اظهارنامه ابطالي در دفاتر بازرگاني در دو نسخه.
توجه:در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني،ارائه آگهي اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي است. (نام و شماره كارت بازرگاني در روزنامه درج گردد.)


مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (حقوقي)
1- دو نسخه تقاضانامه ابطال.

2- اصل و كپي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال

3- اصل و كپي مفاصا حساب تامين اجتماعي جهت ابطال.

4- اصل و كپي كارت بازرگاني.

5- اصل و كپي اظهارنامه ابطالي در دفاتر بازرگاني در دو نسخه.

6- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام،خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شركتها مبني بر ابطال كارت بازرگاني در 2 نسخه در صورت عدم انحلال)

7- تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شركت در دو نسخه (در صورت انحلال)
توجه: در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني،ارائه آگهي اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار الزامي است (نام و شماره كارت بازرگاني در روزنامه درج گردد.)

ادامه مطلب