File engine/modules/dlefa_stats/index.php not found.
  

معرفی اعضاء

صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنایع پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنیا ، ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی و تاریخی را در بر می گیرد. توجه بیش از پیش در حوزه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایران به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، درهم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند.

 

اعضای کمیسیون گردشگری:

1- سعید پورآبادی             : رئیس            

2-  علی گرمه ی              : منشی      

3- ابوالقاسم تقی زاده

4- غلامرضا شیرزاد

ادامه مطلب