مدارك مورد نياز جهت صدور كارت بازرگانی

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي:

 1. دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركت ها رسيده باشد ( با امضاي مديرعامل يا رئيس هيات مديره ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها .

در خصوص شرکتهاي با مسئوليت محدود: ارائه دو برگ کپي تقاضانامه ثبت شرکتهاي داخلي و شرکت نامه رسمي که مهوربه مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامي است.در خصوص شرکتهاي سهامي خاص و عام : ارائه دو برگ کپي اظهارنامه ثبت شرکتهاي سهامي خاص يا عام که ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامي است.

2. اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.

3. دريافت و تكميل فرم ها شامل :
الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق .
ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) .

4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني.

5.دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد.

6. اصل کارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري کپي از پشت و روي آن .

7. چهار قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام رخ ، ساده )

8. اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر با اصل شدن و دو سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سال هاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدرك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند.
متولدين سال هاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند.

9. داشتن حداقل سن 23 سال تمام .

10. اصل و كپي گواهي بانك مبني بر تائيد حساب جاري در استان تهران و تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم ( الف ) تائيد شده باشد قابل قبول است) . ارائه دسته چک حساب جاري مربوطه درزمان تشکيل پرونده جهت رويت الزامي مي باشد.

11. اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ).

12. اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
- در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل شركت براساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

- براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

13. اشخاص غير ايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بندهاي 6و7و9 ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متنوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدارك مي باشند.

تذكر 1: كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند.

تذكر 2: هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد.

تذكر 3: حضور مديرعامل در مراحل پذيرش مدارك و تحويل كارت الزامي است.

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .

تذكر 5 : حضور مديرعامل با مدرك تحصيلي زير ليسانس در كلاس توجيهي كارت بازرگاني الزامي است.

ادامه مطلب