مدارك مورد نياز جهت تمديد كارت بازرگانی

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:

1- دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه مهر و امضاء متقاضي . ضمناً براي تمديد کارت بازرگاني نيازي به گواهي امضاء توسط دفتر اسناد رسمي نيست)

2- ارائه اصل كارت بازرگاني.

3- در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني ارائه دو قطعه عكس 4×6 الزامي است.

4- اصل مفاصاحساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس مندرج كارت بازرگاني ) . به همراه كليه برگ هاي قطعي و تشخيص ماليات از سال 79 به بعد.

5- اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) .

6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده .

7. در صورت تغيير محل :
الف ) ارائه يک برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها .
ب ) اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است. ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.
براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است.

تذکر 1 : کارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند کارت بازرگاني دريافت نمايند .

تذکر 2 : هر شخص بيش از يک کارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند داشته باشد .

تذکر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور متقاضي الزامي است .

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد.

تذکر 5 : براي متقاضيان تمديد کارت بازرگاني بيش از يک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامي است.

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده تمديد كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي:

1- دو صفحه فرم کارت بازرگاني و عضويت چاپ شده (تکميلي از وب سايت به همراه امضاء مديرعامل و مهر شرکت. ضمناً در صورت تغيير مدير عامل اين فرم توسط دفتر اسناد رسمي گواهي امضاء گردد).

2. ارائه اصل كارت بازرگاني .

3. ارائه يک برگ کپي فرم شناسه ملي شرکت .

4. اصل مفاصا حساب مالياتي آخرين سال عملكرد مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري ( به آدرس دفتر مركزي شركت ) به همراه كليه برگهاي قطعي و تشخيص ماليات از سال 79 به بعد .

5. اصل مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي مبني بر بلامانع بودن تمديد كارت بازرگاني در سال جاري .

6. در صورت پر شدن صفحات كارت بازرگاني يا تغيير مديرعامل دو قطعه عكس 4*6 ( جديد ،‌تمام رخ ، ساده ) .

7. يک برگ كپي روزنامه رسمي در مورد تغييرات شركت ( در صورت هرگونه تغييرات ) .

8. در صورت استيجاري بودن دفتر مركزي شركت ارائه اجاره نامه تمديد شده .

9. در صورت تغيير مديرعامل :
الف • اصل کارت ملي مدير عامل جهت برابر با اصل نمودن و يک سري کپي کامل از پشت و روي آن .
ب • اصل گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل جديد از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد.
ج • اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان جهت برابر اصل شدن و يک سري كپي از پشت و روي آن .
متولدين سالهاي 1337 و قبل از آن با مدرك فوق ديپلم و كمتر از آن با ارائه كپي مدارك تحصيلي نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1334 و قبل از آن با ارائه كپي مدرك ليسانس نياز به كارت پايان خدمت ندارند .
متولدين سالهاي 1328 و قبل از آن با ارائه كپي مدارك دكترا نياز به كارت پايان خدمت ندارند .

10. درصورت تغيير آدرس :
اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر اصل نمودن بهمراه يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار .
درصورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار يک سري كپي از صفحات نوشته شده سند به همراه داشتن اصل سند براي برابر اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد براي شركت ( نام كامل بر اساس روزنامه رسمي ) و جهت دفتر كار تنظيم شده باشد.

براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است .

11. اشخاص غيرايراني متقاضي كارت بازرگاني علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند 8 ( الف – ب – ج ) ملزم به ارائه تائيد صلاحيت مديران خارجي از سفارتخانه متبوعشان و ارائه كپي پروانه كار و اقامت به همراه اصل مدرك مي باشند .

تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند .

تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقيقي و حقوقي نمي تواند داشته باشد .

تذكر 3 : در مراحل پذيرش و دريافت كارت بازرگاني حضور مديرعامل و يا نماينده ايشان به همراه معرفي نامه و ليست بيمه الزامي است .

تذكر 4 : براي هر واحد ملكي فقط يك كارت بازرگاني صادر مي گردد .

تذکر 5: براي متقاضيان تمديد کارت بازرگاني بيش از يک سال بنابه دستورالعمل به همراه داشتن دسته چک الزامي است.

ادامه مطلب