عيد قربان؛ روز ذبح نفس با تيغ تقوا

عيد قربان كه پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهي و شعور) و منا (سرزمين آرزوها، رسيدن به عشق) فرا مى رسد، عيد رهايى از تعلقات است. رهايى از هر آنچه غيرخدايى است. در اين روز حج گزار، اسماعيل وجودش را، يعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنيوى پيدا كرده قربانى مى كند تا سبكبال شود.
صداي پاي عيد مي آيد. عيد قربان عيد پاك ترين عيدها است عيد سر سپردگي و بندگي است. عيد بر آمدن انساني نو از خاكسترهاي خويشتن خويش است. عيد قربان عيد نزديك شدن دل هايي است كه به قرب الهي رسيده اند. عيد قربان عيد برآمدن روزي نو و انساني نو است.

... و اكنون در منايي، ابراهيمي، و اسماعيلت را به قربانگاه آورده اي. اسماعيل تو كيست؟ چيست؟ مقامت؟ آبرويت؟ موقعيتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ املاكت؟ ... ؟
اين را تو خود مي داني، تو خود آن را، او را - هر چه هست و هر كه هست - بايد به منا آوري و براي قرباني، انتخاب كني، من فقط مي توانم " نشاني ها "يش را به تو بدهم:
آنچه تو را، در راه ايمان ضعيف مي كند، آنچه تو را در "رفتن"، به "ماندن" مي خواند، آنچه تو را، در راه "مسئوليت" به ترديد مي افكند، آنچه تو را به خود بسته است و نگه داشته است، آنچه دلبستگي اش نمي گذارد تا "پيام" را بشنوي، تا حقيقت را اعتراف كني، آنچه ترا به "فرار" مي خواند، آنچه ترا به توجيه و تاويل هاي مصلحت جويانه مي كشاند، و عشق به او، كور و كرت مي كند، ابراهيمي و "ضعف اسماعيلي" ات، ترا بازيچه ابليس مي سازد.

ادامه مطلبتوسعه صادرات غیر نفتی در شکل گیری تشکل های صادراتی

توسعه صادرات غیر نفتی در شکل گیری تشکل های صادراتی

توسعه صادرات غير نفتي و استفاده از توان تشکل هاي صادراتي از جمله مهم ترين سياست هايي است که وزارت اقتصاد بر آن تأکيد دارد و اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و کشاورزي استان نيز براي رسيدن به اين اهداف برنامه ريزي و سياست گذاري کرده است. «محمد صمدي» بابيان اين که در سال جاری با وجود مشکلاتي مانند تحريم ها، مشکلات واحد هاي توليدي صادرات محور و کمبود سرمايه در گردش صادر کنندگان، صادرات استان نزديک به بیش از دو  برابر قبل شد، مي گويد: در 5 ماه نخست سال آمار صادرات از نظر ارزشی 80 میلیون دلار و از نظر وزنی 353 هزار تن می باشد که از برنامه سال 93 (145میلیون دلاری ) 55 درصد آن تحقق یافته است

او اضافه مي کند: خراسان شمالي قابليت هاي بالقوه فراواني دارد که براي بالفعل کردن آن ها در راستاي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي بايد اقدام کرد و البته يکي از مهم ترين راه هاي حل مشکلات واحدهاي صنعتي صادرات محور و صادر کنندگان استان تشکيل شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي است که اخیراً در استان ما هم با پیگیری مکرر و همه جانبه اتاق راه اندازی شده است.

با توجه به نامگذاری امسال و تأکيد مقام معظم رهبری  بر اقتصاد مقاومتي آيا در اين مورد اتاق بازرگاني اقدامي انجام داده و برنامه ريزي کرده است؟

طرح تشکيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي در دستور کار اتاق ايران قرار گرفت و به تبع آن اتاق بازرگاني بجنورد نيز در اين راستا برنامه ريزي کرده و اجراي آن ها را در سال جديد در دستور کار دارد. در واقع اقتصاد مقاومتي تدوين استراتژي اقتصادي ويژه اي است که رشد اقتصادي کشور را در سخت ترين شرايط امکان پذير کند و تداوم دهد به شکلي که بخش هاي مهم اقتصادي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي بتوانند نيازهاي جامعه را تأمين کنند و بر اين اساس اگر شوراي عالي اقتصاد مقاومتي از يک بدنه کارشناسي قوي و امکانات اجرايي و پژوهشي کافي برخوردار باشد مي توان انتظار داشت که خط مشي اتخاذ شده و راهکارهاي اجرايي پيشنهادي به اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف آن منجر شود.


مهم ترين راهکارهايي که در اين راستا بايد اتخاذ شود به ويژه در استاني مانند استان ما چيست؟

چگونگي بهره برداري از منابع مالي کشور براي تقويت توليدات صنعتي، معدني و کشاورزي و تأمين نيازهاي بخش تجارت با ارائه تسهيلات ارزان بهره از جمله اين راهکارهاست. تعيين مناسب ترين الگوي مصرف براي اقتصاد نيز ضروري است تا اسراف و تبذير در مصرف توليدات را به حداقل برساند و هم چنين نهادهايي که بايد بر اين الگو نظارت کنند بايد مشخص شوند.

در مورد راهکارهايي که به اقتصاد مقاومتي کمک مي کند اين اتاق به طور کامل مطالعه و برنامه ريزي و 19 نکته مهم را استخراج و به معاونت امور استان هاي اتاق ايران نيز منعکس کرده است.

از بين نکات بيان شده چند مورد را که مهم ترين آن هاست، ذکر کنيد.

اصلاح روش قيمت گذاري کالاهاي اساسي و هماهنگ کردن قيمت هاي خريد تضميني محصولات کشاورزي با قيمت هاي بين المللي و کنار گذاشتن سيستم قيمت گذاري فعلي کالاها ضروري است. سيستمي که در حال حاضر اجرا مي شود عامل بازدارنده اي در افزايش توليد و عرضه بخشي از محصولات به شبکه غيررسمي است. هم چنين استان ما مي تواند در توليد اقلامي که اکنون سالانه 10 ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور را به مصرف مي رساند مانند گندم، جو، گوشت قرمز، خوراک طيور و مواد اوليه روغن هاي نباتي اقدام کند. يکي از تهديدهاي اقتصاد ما نبود رقابت است و براي همين تدوين نقشه رقابت پذير کردن اقتصاد با اولويت قائل شدن براي بهبود فضاي کسب و کار و برطرف کردن موانع قانوني و اداري آن الزامي است و در اين ميان نقش تشکل هاي صادراتي را نبايد ناديده گرفت. تقويت تشکل هاي صنعتي و تعيين جايگاه آنان در نظام تصميم گيري به ويژه در مواردي که اين تصميمات در فعاليت هاي آنان بسيار تأثير گذار است، الزامي است و در اين ميان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان، اعضاي آن و تشکل هاي وابسته آماده اند که تمام توان خود را براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و منويات رهبر معظم انقلاب به کار گيرند.

هم چنين اين اتاق با توجه به سالي که در آن قرار داريم يعني سال اقتصاد و فرهنگ در حال برنامه ريزي براي تحقق اهدافي است که در اين سال بايد به آن رسيد و يکي از اين اهداف فعال سازي شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي است.مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در آن بررسی و پیگیری گردد.

دستاوردهاي تشکيل اين شورا در ديگر استان‌ها چه بوده است؟

حضور 3 قوه مجريه، مقننه و قضاييه در اين شورا فرصتي است تا مسائل و مشکلات بخش هاي مختلف صنعت، کشاورزي، معدن و بازرگاني به طور مستقيم مطرح و براي رفع آن ها به درستي و به موقع و به سرعت اقدام شود و اگر نتوانستيم در استان اين مشکلات را برطرف کنيم به شوراي مرکزي منتقل مي شود تا موانع رفع شود. در استان هاي ديگر تصميم هايي که شورا اتخاذ کرده بسيار مفيد بوده است و تسريع و تسهيل امور را در پي داشته و شورا تا رسيدن به حل مسئله و مشکلات پي گير قضايا بوده است و با توجه به مشکلات و چالش هايي که براي صنايع، معادن و کشاورزي و صادرات استان با آن مواجه هستيم، اميدواريم تشکيل تداوم اين شورا نيز گامي براي رفع اين مشکلات باشد.

توسعه صادرات يکي از سياست هايي است که هميشه دنبال مي شود. نقش استان را در اين زمينه چگونه برآورد مي کنيد و آيا امسال در اين راستا سياست گذاري شده است؟

 اتاق بازرگاني استان توانسته است، تعامل خوبي در زمينه صادرات و سرمايه گذاري با ساير اتاق هاي بازرگاني در کشورهاي ديگر داشته باشد به طوري که ما در سال 92 نسبت به سال قبل از آن توانستيم رشدي 90 درصدي در زمينه صادرات داشته باشيم و با معرفي و صادرات توليدات استان زمينه توسعه صادرات را فراهم کنيم. سال 92 چندين هيئت تجاري به کشورهاي مختلف مانند تاجیکستان، پاکستان، قرقيزستان و ترکمنستان اعزام کرديم و از کشورهايي مانند چين، ترکمنستان، عراق، افغانستان و قزاقستان نيز هيئت هاي تجاري پذيرفته ايم. پذيرش هيئت هاي مختلف تجاري و برپايي نمايشگاه هاي توانمندي هاي استان در بخش هاي مختلف باعث شد در سطح کشور عنوان فعال ترين اتاق بازرگاني را کسب کنيم. اين فعاليت ها باعث شد تا صادرات ما بيش از آن چه که هدف گذاري شده بود، رشد کند و همه اين دستاوردها با توجه به مشکلات بانکي، ارزي و تورم به دست آمد. در حال حاضر صادرکنندگان اتاق بازرگاني توانسته اند 133 ميليون دلار صادرات به بيش از 20 کشور دنيا داشته باشند و اميدواريم اين رقم را امسال به 2 برابر برسانيم.

اتاق چند عضو دارد و چند درصد اعضاي آن فعال هستند؟

از 500 عضو اتاق که دارنده کارت بازرگاني هستند، 57 صادرکننده به طور مستمر فعاليت مي کنند. هر صادرکننده اي که کارت داشته باشد مي تواند از هر نقطه کشور که بخواهد به امر صادرات بپردازد و ممکن است بعضي از دارندگان کارت بازرگاني از ديگر استان ها به صادرات اقدام کنند.

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

ادامه مطلب